Przysposobienie do pracy

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy. Celem jest także: utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości przez:

Nasza placówka stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów i ich rodzin, w związku z powyższym dostosowujemy zakres działań umożliwiających wszechstronny rozwój psychiczny, fizyczny, społeczny i zawodowy naszych podopiecznych…Dlatego w tym roku szkolnym została utworzona klasa przysposabiająca do pracy mająca na celu przygotowanie uczniów do aktywności poprzez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Ponadto celem edukacji jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy.

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Rozumiane jest jako:

Kształtowanie pozytywnej postawy wobec pracy w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonania;

Przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą;

Uczenie wykonywania różnych prac zgodnie z preferencjami i predyspozycjami ucznia;

Opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy;

Przygotowanie uczniów do prowadzenia gospodarstwa domowego;

Rozumienie kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;

Kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, korzystania z różnych źródeł wiedzy;

Przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na indywidualnie dopasowanym stanowisku na otwartym lub chronionym rynku pracy;

Zaspokajanie potrzeb poznawczych i społecznych uczniów przez zapewnienie im warunków do aktywności celowej i społecznie użytecznej.

5

KONTAKT

 

OSTROMICE 17
72-510 WOLIN

Tel 91 32 62 424
Fax 91 32 63 383

orew.ostromice@psoniwolin.org
Dyrektor placówki: Agnieszka Grudzińska