Warunki przyjęcia

Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa:

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności;

Pisemna deklaracja przyjęcia dziecka do OREW rodzica/opiekuna prawnego dziecka;

W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka.

Decyzję o przyjęciu wychowanka do OREW podejmuje dyrektor placówki.
Decyzja ma formę pisemną.
5

KONTAKT

 

OSTROMICE 17
72-510 WOLIN

Tel 91 32 62 424
Fax 91 32 63 383

orew.ostromice@psouu.org.pl
Dyrektor placówki: Agnieszka Grudzińska