Cele ŚDS Międzyzdroje

Nasze najważniejsze cele i zadania

Podstawowym celem działalności naszego ŚDS jest zapewnienie osobom chorym psychicznie, niepełnosprawnym intelektualnie i wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, oparcia społecznego w środowisku lokalnym, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, poprawę funkcjonowania społecznego zmierzającą do usamodzielnienia, zapobieganie izolacji społecznej i umożliwienie integracji ze środowiskiem.

Cel główny realizowany jest poprzez cele szczegółowe:

 • budowanie społeczności opartej na zasadzie wzajemnej życzliwości, zrozumienia, wsparcie w dążeniu do poprawy jakości życia i samodzielności;
 • usamodzielnienie uczestników domu w zakresie podstawowych umiejętności życiowych, przyuczanie do wykonywania prac z zakresu gospodarstwa domowego;
 • nawiązanie pozytywnych kontaktów ze światem zewnętrznym, integrację osoby z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością, poprawę funkcjonowania w rodzinie;
 • aktywizację uczestników, rozwijanie inwencji, motywowanie do działania i rozwoju, rozbudzanie i podtrzymywanie zdolności, zainteresowań;
 • zwiększanie umiejętności manualnych, percepcyjnych i ruchowych;
 • podnoszenie poziomu aktywności fizycznej, psychicznej oraz twórczej;
 • nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia oraz umiejętności niezbędnych w procesie leczenia;
 • podnoszenie kompetencji w zakresie życia z problemami zdrowotnymi, aktywizacji zawodowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych;
 • udział w rożnych formach terapii;
 • naukę obsługi narzędzi i urządzeń użytku codziennego;
 • kreowanie postaw samorządności, motywowanie do samodzielnego podejmowania decyzji i zaangażowanie uczestników w pracę na rzecz domu;
 • umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników;
 • rozwijanie umiejętności aktywnego życia oraz organizacji czasu wolnego;
 • wsparcie w załatwianiu różnorodnych spraw urzędowych;
 • wspieranie środowiska rodzinnego;
 • poprawę samooceny;
 • prowadzenie aktywizacji zawodowej;
 • kreowanie postaw samorządności i zaangażowanie uczestników w pracę na rzecz domu

Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy obejmują:

 • zapewnienie uczestnikom dziennego pobytu opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych w tym spożycie posiłku w ramach zajęć pracowni kulinarnej;
 • zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi,
 • umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, terapii zajęciowej i psychoterapii;
 • rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników;
 • działania służące integracji uczestników Domu ze społeczeństwem;
 • dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu;
 • prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, socjalnego oraz logopedycznego.
Skip to content