OREW Przybiernów – Informacje o placówce

PSONI - OREW Przybiernów

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Przybiernowie jest placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolinie.

Dzięki powstaniu Ośrodka stworzono szansę na wyjście do społeczeństwa i stworzenie godnych warunków do rehabilitacji dzieciom i młodzieży sprawnej inaczej oraz do realizacji ról społecznych. Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego, fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz aktywnego i godnego ich uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

W ramach zajęć  zespół OREW prowadzi dostosowane do możliwości dziecka:

zajęcia  indywidualne (z logopedą, psychologiem, oligofrenopedagogiem oraz fizjoterapeutą)

grupowe: wychowanie przedszkolne, edukację szkolną na poziomie szkoły podstawowej i przysposobienia do pracy dla dzieci w wieku 3-25 lat z niepełnosprawnością intelektualną oraz współwystępującymi dysfunkcjami

Wszystkie zajęcia konstruowane są na podstawie zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – PedagogicznąPedagodzy i specjaliści prowadzą zajęcia zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno -Terapeutycznym (IPET), zachowując wzajemną korelację treści nauczania, wychowania i profilaktyki.


METODY PRACY

Bardzo istotne w procesie dydaktycznym jest dobór modelu nauczania i uczenia się dostosowany do wychowanków. To jaki sposób przekazu informacji nauczyciel wybierze zależy od jego indywidualnych predyspozycji oraz od dzieci, z którymi ma do czynienia. Warto pamiętać o różnicach indywidualnych w procesie uczenia się każdego człowieka. W  celu efektywnego nauczania dobiera zarówno metody jak i formy pracy z uczniami, które jak najpełniej wesprą ich w procesie uczenia się.

 • Terapia pedagogiczna
 • Logopedia
 • Integracja Sensoryczna
 • Dogoterapia i Felinoterapia
 • Hipoterapia
 • Elementy Metody Dobrego Startu
 • Metoda Ruchu Rozwijającego V. Sherborne
 • Muzykoterapia
 • Stymulacja Polisensoryczna wg Pór Roku
 • Metoda Knill’ów
 • Sensoplastyka
 • Hydromasaż
 • Rehabilitację w basenie
 • Bajkoterapia

oferujemy również: zajęcia kulinarne, komputerowe z wykorzystaniem tablicy multimedialnej,teatralno-taneczne – Grupa teatralna ,, Szafir”


Zajęcia specjalistyczne to szczególny typ zajęć szkolnych.

Prowadzone są przez specjalistów-nauczycieli o specjalnych kwalifikacjach i uprawnieniach.Specjalny charakter zajęć zależy od miejsca prowadzonej terapii- jest to miejsce wyposażone w pomoce specjalistyczne do określonej terapii lub metody pracy. Zajęcia specjalistyczne mają charakter zajęć korekcyjno-kompensacyjnych lub usprawniających i wzmacniających mocne strony dziecka.

Skip to content