WTZ Wolin – O nas

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Wolinie

Powstał w grudniu 2009 roku. Celem warsztatu terapii jest doskonalenie, rozwijanie lub nabywanie umiejętności samoobsługowych w życiu codziennym, a także zwiększanie zaradności osobistej.

Warsztat jest placówką, która stwarza osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji zawodowej lub społecznej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej).

Osoby niepełnosprawne, które są uczestnikami warsztatu terapii mają możliwość uczestnictwa w różnych formach terapeutycznych, a także w szkoleniach zmierzających do uzyskania możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji biorąc pod uwagę możliwości i potrzeby psychofizyczne osób niepełnosprawnych.

Każdy uczestnik przygotowywany jest do pełnienia roli pracownika również poprzez szkolenia.

Podczas szkoleń z zakresu aktywizacji zawodowej uczestnicy uczą się przygotowania i napisania CV, listu motywacyjnego, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej z autoprezentacją- ze zwróceniem uwagi na ubiór i higienę osobistą oraz wymagane dokumenty; Ponadto uczestnicy poznają prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, zostają zapoznani z podstawowymi kwestiami z Kodeksu Pracy w szczególności dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Skip to content