Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Wczesne Wspomaganie Rozwoju to zintegrowane działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i medyczne, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka. Działania te obejmują również pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w celu nabycia umiejętności postępowania z dzieckiem. Istotne jest, by intensywne i kompleksowe działania zostały podjęte jak najwcześniej.

Wczesne wspomaganie rozwoju obejmuje dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinia taka wydawana jest przez publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda oraz, w zależności od potrzeb inni specjaliści.

Przyjmuje się, że lekcje prowadzone będą metodami: praktycznego działania, aktywizującymi, które w atrakcyjny sposób przybliżą uczniom świat przyrody. Stosowane podczas zajęć środki dydaktyczne będą różnorodne (w przewadze naturalne okazy) i dostosowane do możliwości uczniów.

Skip to content