Przysposobienie do pracy

Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy. Celem jest także: utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości przez:

Celem jest także: utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów

Nasza placówka stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów i ich rodzin, w związku z powyższym dostosowujemy zakres działań umożliwiających wszechstronny rozwój psychiczny, fizyczny, społeczny i zawodowy naszych podopiecznych…Dlatego w tym roku szkolnym została utworzona klasa przysposabiająca do pracy mająca na celu przygotowanie uczniów do aktywności poprzez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. Ponadto celem edukacji jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy.

osoby niepełnosprawne wykonujące czynności takie jak kserowanie dokumentów, pisanie na komputerze

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Rozumiane jest jako:

  • Kształtowanie pozytywnej postawy wobec pracy w aspekcie motywacji, kompetencji i wykonania;
  • Przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą;
  • Uczenie wykonywania różnych prac zgodnie z preferencjami i predyspozycjami ucznia;
  • Opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy;
  • Przygotowanie uczniów do prowadzenia gospodarstwa domowego;
  • Rozumienie kwestii związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy;
  • Kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, korzystania z różnych źródeł wiedzy;
  • Przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na indywidualnie dopasowanym stanowisku na otwartym lub chronionym rynku pracy;
  • Zaspokajanie potrzeb poznawczych i społecznych uczniów przez zapewnienie im warunków do aktywności celowej i społecznie użytecznej.
Skip to content