Przysposobienie do pracy

Cele szczegółowe

Klasa Przysposobienia do Pracy

Założenia programowe

Zajęcia praktyczne prowadzone w ramach przysposobienia do pracy i funkcjonowania w środowisku, pozwolą wprowadzić ucznia w wartości ogólnoludzkie: dobro, prawda, piękno, sprawiedliwość, poszanowanie cudzej i własnej pracy.

Nauczanie przysposobienia do pracy należy traktować jako etap przygotowawczy, który pozwoli uczniom w przyszłości podjąć pracę w warunkach chronionych.

Przedmioty objęte tym programem będą kształtowały poczucie jedności ze światem przyrody, wychowywały w duchu ekologii.

Uczeń powinien poznać podstawowe pojęcia z zakresu ogrodnictwa, rękodzieła artystycznego, gospodarstwa domowego, krawiectwa oraz prac biurowych i umieć wykonać podstawowe czynności niezbędne podczas prac praktycznych.

Przyjmuje się, że lekcje prowadzone będą metodami: praktycznego działania, aktywizującymi, które w atrakcyjny sposób przybliżą uczniom świat przyrody. Stosowane podczas zajęć środki dydaktyczne będą różnorodne (w przewadze naturalne okazy) i dostosowane do możliwości uczniów.

Materiał programowy przewidziany jest do realizacji w ciągu 3 lat nauki.

Kształtowanie umiejętności związanych z poszukiwaniem pracy, korzystania z różnych źródeł wiedzy;

Przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na indywidualnie dopasowanym stanowisku na otwartym lub chronionym rynku pracy;

Zaspokajanie potrzeb poznawczych i społecznych uczniów przez zapewnienie im warunków do aktywności celowej i społecznie użytecznej.

Cele nauczania

Celem edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie wymagających ograniczonego wsparcia jest rozwijanie autonomii ucznia, jego personalizacja i socjalizacja oraz wyposażenie go – w ramach posiadanych przez niego realnych możliwości – w takie umiejętności i wiadomości, aby:

  • mógł w najpełniejszy sposób porozumiewać się z otoczeniem (werbalnie lub pozawerbalnie),
  • zdobył maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb,
  • był zaradny w codziennym życiu oraz miał poczucie sprawności,
  • mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego, przestrzegał ogólnie przyjętych norm na równi z innymi, a jednocześnie zachował prawo do swojej inności,
  • rozumiał celowość pracy i czerpał z niej jak największą satysfakcję.

Cele szczegółowe

Kształtowanie umiejętności posługiwania się narzędziami, urządzeniami.

Nabywanie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa na stanowisku pracy

Opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy z różnych dziedzin

Wykonywanie indywidualnie i zespołowo różnych prac z zakresu: ogrodnictwa, gospodarstwa domowego, przygotowywania i podawania podstawowych potraw, szycia ręcznego, prac biurowych mających na celu zaspokajanie potrzeb własnych i otoczenia.

Przygotowanie wykorzystania zdobytych wiadomości i umiejętności w życiu codziennym oraz do pełnienia różnych ról społecznych.

Kształtowanie umiejętności korzystania z instytucji i placówek publicznych.

Wdrażanie do korzystania we właściwy sposób z różnorodnych form kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz na miarę własnych możliwości programowania właściwego spędzania wolnego czasu

Rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej i ruchowej uczniów.

Wdrożenie do współdziałania w zespole, respektowania przepisów i zasad sportowych.

Zdobycie określonego zasobu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa zajęć ruchowych oraz ochrony zdrowia.

Zdobycie zasobu wiedzy potrzebnej do organizowania prostych form wypoczynku czynnego i wdrażanie uczniów do zdrowego, higienicznego i bezpiecznego życia

Rozwijanie zainteresowań ucznia.

5

KONTAKT

 

ul. KOŚCIUSZKI 16

72-110 PRZYBIERNÓW

Tel/fax 91 40 41 298

orew.przybiernow@psoniwolin.org
Dyrektor placówki: mgr Irena Wnuk