Cele ŚDS

Celem głównym działań ŚDS w Przybiernowie jest osiągnięcie, przy aktywnym udziale uczestników, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania w naturalnym środowisku, w zakresie czynności dnia codziennego funkcjonowania w życiu społecznym. Rozwijanie zaradności życiowej, zwiększenie samodzielności uczestników domu. Kształtowanie i rozbudzanie estetycznego postrzegania świata oraz nabywanie i rozwijanie podstawowych umiejętności obsługi komputera i sprzętów biurowych.

Cel główny realizujemy poprzez szereg celów szczegółowych:

 • usamodzielnienie uczestników domu w zakresie podstawowych umiejętności życiowych, przyuczanie do wykonywania prac z zakresu gospodarstwa domowego;
 • nawiązanie pozytywnych kontaktów ze światem zewnętrznym, integrację zaburzonej osoby ze społecznością, poprawę funkcjonowania w rodzinie oraz
 • pobudzenie aktywności uczestników, rozwijanie inwencji, motywowanie ich do działania i rozwoju, rozwijanie zdolności i zainteresowań;
 • zwiększanie umiejętności, a zwłaszcza manualnych, percepcyjnych i ruchowych;
 • podnoszenie poziomu aktywności fizycznej, psychicznej oraz twórczej;
 • nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia oraz umiejętności niezbędnych w procesie leczenia;
 • podnoszenie kompetencji w zakresie życia z problemami zdrowotnymi, aktywizacji zawodowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych;
 • udział w różnorodnych formach terapii;
 • budowanie społeczności opartej na zasadzie wzajemnej życzliwości, zrozumienia, wsparcie w dążeniu do poprawy jakości życia i samodzielności;
 • dążenie do postaw samorządności i zaangażowanie uczestników w pracę dla dobra społeczności;
 • nauczanie bezpiecznej obsługi narzędzi i urządzeń użytku codziennego;
 • kreowanie postaw samorządności, motywowanie do samodzielnego podejmowania decyzji i zaangażowanie uczestników w pracę na rzecz domu;
 • umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników;
 • rozwijanie umiejętności aktywnego życia oraz organizacji czasu wolnego;
 • wsparcie w załatwianiu różnorodnych spraw urzędowych;
 • wspieranie środowiska rodzinnego;
 • poprawę samooceny osobistej uczestników;
 • prowadzenie aktywizacji zawodowej;

Zadania Środowiskowego Domu Samopomocy obejmują:

 • zapewnienie uczestnikom dziennego pobytu opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych i zdrowotnych w tym spożycie posiłku w ramach zajęć pracowni kulinarnej;
 • zapewnienie oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi,
 • umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, terapii zajęciowej i psychoterapii;
 • rozwijanie zainteresowań, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego uczestników;
 • działania służące integracji uczestników Domu ze społeczeństwem;
 • dbanie o higieniczne i bezpieczne warunki pobytu;
 • prowadzenie specjalistycznej pracy socjalnej i terapeutycznej rozwijającej samodzielność osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, socjalnego oraz logopedycznego.
Skip to content