Warunki przyjęcia

Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa:

Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;

Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;

Pisemna deklaracja przyjęcia dziecka do OREW rodzica/opiekuna prawnego dziecka;

W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka.

Decyzję o przyjęciu wychowanka do OREW podejmuje dyrektor placówki.
Decyzja ma formę pisemną.
5

KONTAKT

 

ul. KOŚCIUSZKI 16
72-110 PRZYBIERNÓW

Tel/fax 91 40 41 298

orew.przybiernow@psoniwolin.org
Dyrektor placówki: mgr Irena Wnuk