Warunki przyjęcia

Do OREW przyjmowani są wychowankowie na podstawie wniosku złożonego przez rodziców lub jednego z rodziców bądź opiekuna prawnego, do którego dołączono, w zależności od formy uczestnictwa:

  • Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych;
  • Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  • Orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • Pisemna deklaracja przyjęcia dziecka do OREW rodzica/opiekuna prawnego dziecka;
  • W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka.

Decyzję o przyjęciu wychowanka do OREW podejmuje dyrektor placówki.

Decyzja ma formę pisemną.

Skip to content