PROCEDURA POSTĘPOWANIA „COVID-19”

Podstawa prawna:
1) USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późniejszymi zmianami)
2) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 nr 6 poz. 69 z późniejszymi zmianami)
3) USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późniejszymi zmianami)
4) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.05.2020r. dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 poz. 59 oraz 2020 poz. 322, 374 i 567)
Cel procedury:
1) Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w placówce OREW w Ostromicach – zasady postępowania w zakresie funkcjonowania w placówce, transportu i żywienia.
2) Określenie obowiązków i zadań personelu placówki OREW w Ostromicach w przypadku wystąpienia zachorowania na chorobę zakaźną lub jego podejrzenia.
Zakres stosowania procedury:
Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników merytorycznych i obsługowych ośrodka, pracowników administracji, wychowanków a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków.
I. ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA W PLACÓWCE OREW W OSTROMICACH – ZASADY POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA W PLACÓWCE, TRANSPORTU I ŻYWIENIA

1) Organizacja opieki w podmiocie:

1) Jedna grupa powinna być w jednej stałej sali – wskazane jest aby nie zmieniać w grupie nauczyciela ani opiekuna,
2) Grupa wraz z dorosłymi może liczyć do 4 osób – przestrzeń sal nie dopuszcza większej ilości osób, zachowuje się 4m2 przestrzeni na osobę,
3) Ogranicza się kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.
4) W salach nie dopuszcza się dostępności dla dzieci przedmiotów, których nie można zdezynfekować (np. pluszaki, książki, lalki i zabawki materiałowe),
5) Rezygnuje się z dostępności dla dzieci basenów kulkowych, z uwagi na trudność zdezynfekowania ich po każdym dziecku,
6) Zakazuje się dzieciom przynoszenie z domu przedmiotów, zabawek, pomocy, które są zbędnymi podczas realizacji zajęć w placówce,
7) Pozostałe pomoce należy na bieżąco zdezynfekować,
8) Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę,
9) Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.
10) Na zajęcia indywidualne dzieci są prowadzone w odstępach czasowych tak, aby się nie mijały,
11) Specjalista w gabinecie po każdym dziecku dezynfekuje używane przez niego pomoce,
12) Zaleca się korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu – zabrania się korzystania z piaskownicy, a z placu zabaw można korzystać wyłącznie po jego zdezynfekowaniu. Dezynfekcja placu zabaw należy do konserwatora.
13) Zawiesza się zajęcia kulinarne i wszelkie terapie związane ze smakowaniem, żuciem i gryzieniem (wyjątkiem są posiłki),
14) Zabrania się wychodzenia poza teren obiektu, wyjątkiem są zajęcia z hipoterapii przy zachowaniu pojedynczego prowadzenia dzieci. Hipoterapeuta pracuje z dzieckiem w maseczce, pomoce do pracy musza być zdezynfekowane.
15) Nakazuje się każdej osobie wchodzącej (pracownicy, uczniowie) dezynfekcję rąk przy wejściu (środek z instrukcją przy drzwiach)
16) Dzieci WWR odbierane są od rodziców w wejściu po zmierzeniu temperatury, rodzic oczekuje na dziecko na zewnątrz budynku,
17) Po wejściu wszystkich drzwi główne są zamykane, dla osób postronnych, np. listonosz otwarte są drzwi boczne,
18) Dopuszcza się spotkania członków zespołu z rodzicem w umówionym terminie. Rodzic zobowiązany jest zdezynfekować ręce, ubrać maseczkę, zgodzić się na pomiar temperatury. Rodzic otrzymuje do wypełnienia odpowiednie oświadczenie (zgoda na pomiar temperatury, stwierdzenie, że jest zdrowy i nie przebywa w kwarantannie, nie miał w ostatnim czasie kontaktu z osobą chorą),
19) Zawiesza się komunikację z rodzicem poprzez zeszyt korespondencji, komunikacja wyłącznie w formie jak podczas zdalnej nauki (sms, e-mail, Messenger…)

2) Higiena i dezynfekcja
1) Zaleca się regularne mycie rąk, szczególnie przed jedzeniem i po posiłku, po przyjściu ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,
2) Nakazuje się nienoszenie biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,
3) Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć,
4) Rezygnuje się z ręczników materiałowych, zabezpiecza się łazienki w suszarki elektryczne a każdą grupę w ręczniki papierowe,
5) Personel na potrzeby i w razie konieczności zostaje zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice oraz fartuchy jednorazowe.
6) W miarę potrzeby dezynfekuje się pomieszczenia, szczególnie toalety, ciągi komunikacyjne, poręcze, klamki, włączniki, przyciski – dezynfekcja jest monitorowana (karta dnia),
7) Dezynfekcja przeprowadzana jest ściśle z zaleceniem producenta, żeby nie narazić przebywających na wdychanie oparów,
8) Na każdym piętrze w łazienkach zapewnienie zamykanych i opisanych, wyłożonych workiem foliowym koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.
9)
10) W salach i gabinetach dezynfekcji w ciągu dnia dokonuje nauczyciel lub specjalista pracujący w danej Sali, toalety, jadalnia, szatnia – opiekunowie dziecięcy, toalety i ciągi komunikacyjne – pracownik gospodarczy, plac zabaw, auto – kierowca konserwator,
11) W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje używania zabezpieczeń jednorazowych,
12) Wprowadza się używanie lampy UV do dezynfekcji pomieszczeń . zaleca się dezynfekowanie pomieszczenia lampą przynajmniej raz dziennie.

3) Żywienie:

1) Rezygnuje się z cateringu w placówce, dzieci przynoszą własne posiłki przygotowane wg uznania rodziców,
2) W placówce spożywanie posiłków odbywa się z użyciem naczyń jednorazowych, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się użycie naczynia wielorazowego,
3) Naczynia wielorazowe muszą być myte wyłącznie w zmywarko-wyparzarce w temperaturze powyżej 60oC
4) Picie wody z dystrybutorów wyłącznie pod okiem opiekuna, zakazuje się samodzielnego używania tego rodzaju sprzętu,
5) Zaleca się korzystanie z posiłków w salach przebywania wychowanków,
6) Zaleca się dezynfekowanie blatów, poręczy krzeseł po każdym spożyciu posiłku,
7) Czystość i dezynfekcja pomieszczenia kuchennego jest obowiązkiem pracownika gospodarczego,
8) Pracownik ten utrzymuje wysoką higienę osobistą, jest zaopatrzony w odzież ochronną, środki ochrony typu rękawiczki jednorazowe, maseczka, przyłbica,
9) Stosuje się całkowity zakaz wchodzenia do pomieszczenia kuchennego osobom innym niż osoba wyznaczona,
10) Pracownicy mają dostęp do pomieszczenia socjalnego – zaleca się korzystania z pomieszczenia pojedynczo,
4) Transport:
1) Zaleca się mierzenie temperatury przed wsiadaniem dziecka do transportu placówkowego. Temperatura 37,5oC i powyżej nakazuje opiekunowi niezabieranie dziecka,
2) W przypadku transportu zewnętrznego pomiar temperatury następuje przy dowiezieniu dziecka do placówki. W przypadku odnotowania temperatury 37,5oC i powyżej rodzic jest telefonicznie zawiadamiany o konieczności odebrania dziecka z placówki. Dziecko do czasu odbioru przez rodzica trafia do Sali-izolatki,
3) W busie 20-osobowym można jednorazowo zabrać 14 osób (przy transporcie wózka 12 osób) z opiekunem i kierowcą, w busie 9-osobowym można jednorazowo zabrać 6 osób, sporadycznie w drodze wyjątku 7 z kierowcą i opiekunem,
4) Dla bezpieczeństwa dzieci i pracowników opiekun w busie sprawuje kontaktową opiekę w maseczce lub przyłbicy,
5) Nie zabiera się busem placówkowym rodziców, opiekunów prawnych i innych osób z zewnątrz. W busie mają prawo przebywać wyłącznie kierowca, opiekun i wychowankowie,
6) Bus jest dezynfekowany przed każdym transportem dzieci – obowiązek dezynfekcji spoczywa na kierowcy.

5) Postanowienia końcowe:
1) Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, dyrektor ma prawo wydelegować do domu pracownika, u którego podejrzewa lub ma objawy złego samopoczucia,
2) W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie,
3) Pracownik nie podlega mierzeniu temperatury, stosuje się zasadę wzajemnego zaufania i odpowiedzialności za siebie i innych,
4) Wyznacza się pomieszczenie – izolatkę (sala nr 10). Pomieszczenie wyposaża się w zmywalne miejsce do leżenia (materac, leżak) oraz środek do dezynfekcji,
5) Wprowadza się dyżury do pomiaru temperatury wychowankom,
6) Do pomiaru temperatury wychowankowi niezbędna jest zgoda rodzica. W przypadku niewyrażenia zgody należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
7) Promuje się zasady higieny i umożliwia ich realizację poprzez:
− wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad: a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja), b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), − uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: a. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
c. po usunięciu środków ochrony osobistej,
8) Należy informować dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, oraz kadrę o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywać wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie,
9) W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć należy niezwłoczne podjąć kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną,
10) Instruuje się pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,
11) Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa,

II. OKREŚLENIE OBOWIĄZKÓW I ZADAŃ PERSONELU PLACÓWKI OREW W OSTROMICACH W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZACHOROWANIA NA CHOROBĘ ZAKAŹNĄ LUB JEGO PODEJRZENIA.

 1. KRYTERIA KWALIFIKACJI DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA:
  Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:
  a) kryteria kliniczne
  Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, duszność
  b) kryteria epidemiologiczne
  Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
  – podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa;
  – miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
  – pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.
 2. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA –ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:
  1) Rodzice(opiekunowie prawni):
  • podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka,
  • rodzic opiekun prawny zobowiązany jest przyprowadzać zdrowe dziecko do placówki i informować o chorobach. Po przebytej chorobie poświadczyć możliwość uczestnictwa w zajęciach odpowiednim zaświadczeniem,
  • bezwzględnie informują dyrektora placówki o odbytej podróży lub przebywaniu w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa,
  • informują dyrektora placówki o wystąpieniu zachorowania u dziecka bądź członków najbliższej rodziny, z którymi dziecko miało kontakt, lub o obowiązku kwarantanny w miejscu zamieszkania dziecka
  • po zaobserwowaniu objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie, telefonicznie powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/) lub powinni zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
  • po uzyskaniu informacji z placówki o podejrzeniu zachorowania u dziecka stwierdzonego na podstawie symptomów (kaszel, gorączka, duszności), rodzice są zobowiązani odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z placówki oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.
 3. Nauczyciele:
  • są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć dotyczących choroby i jej zapobiegania w sposób adekwatny dla wieku rozwojowego dziecka,
  • są zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego (pierwsza część procedury) i dopilnowywania w tym zakresie dzieci,
  • informują o podejrzeniu zachorowania występującego u dziecka dyrektora placówki oraz rodziców dziecka.
 4. Pracownicy:
  • są zobowiązani do powiadomienia dyrektora placówki o obowiązkowej kwarantannie lub o stwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 u nich lub u członków najbliższej rodziny z którymi pracownik miał kontakt, oraz do poddania się wskazaniom lekarza i służb sanitarnych, w tym izolacji od osób zdrowych,
  • dostosowują się do procedur i zasad zaostrzonego reżimu higienicznego wprowadzonego w OREW w Ostromicach, stanowiących pierwszą część niniejszej procedury,
  • po zaobserwowaniu objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie, telefonicznie powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/) lub powinni zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
 5. Dyrektor:
  • powiadamia rodziców dziecka, u którego stwierdzono niepokojące objawy choroby o wystąpieniu podejrzenia zachorowania, zobowiązuje rodziców do przebadania dziecka i powiadomienia dyrektora o wynikach badania,
  • po potwierdzeniu przez rodzica zachorowania na COVID-19, powiadomić odpowiednie organy o wystąpieniu zachorowania, zamyka placówkę i przeprowadza dezynfekcję wszystkich pomieszczeń,
  • umieszcza w widocznym miejscu plakaty z informacjami na temat koronawirusa,
  • dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednie środki higieniczne,
  • pilnuje przestrzegania niniejszej procedury przez wszystkich uczestników postepowania.
  Postępowanie w razie podejrzenia zarażenia COVID-19 – opis działań:
 6. Nauczyciel lub inny pracownik placówki, który zauważył oznaki choroby u dziecka:
  a) niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy w Sali nr 10
  b) niezwłocznie powiadamia dyrektora
  Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela z najbliższej sali.
 7. Dyrektor placówki lub nauczyciel pod opieką, którego przebywało dziecko powiadamia rodziców wychowanka.
 8. Rodzice są zobowiązaniu odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z placówki oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.
 9. O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor placówki zawiadamia organ prowadzący a także stacje sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
 10. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).
 11. Należy powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 12. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 13. Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
 14. Stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
  WAŻNE TELEFONY:
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: 91 38 20 144
  Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (telefony dyżurne całodobowe): 666 035 666, 602 430 042
  Całodobowa infolinia NFZ: 800 190 590
  COVID-19 całodobowy numer alarmowy: 668 303 583, 694 493 754

Postanowienia końcowe:

 1. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki,
 2. Procedurę zatwierdza organ prowadzący Zarząd Koła PSONI w Wolinie Uchwałą nr …… z dnia …..
 3. Procedurę Zarządzeniem nr …. z dnia …. podaje do wiadomości Dyrektor placówki
  OREW w Ostromicach w sposób obowiązujący w placówce oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.psoniwolin.org
Skip to content