PSONI Koło w Wolinie ogłasza nabór na stanowisko dyrektora OREW w Przybiernowie

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W WOLINIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

DYREKTORA/MANAGERA 

OŚRODKA REHABILITACYJNO- EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZEGO W PRZYBIERNOWIE

WYMAGANIA NA STANOWISKO DYREKTORA:

Osoba będąca nauczycielem:

– posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce (pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie);

– posiada studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli lub zobowiązuje się do ukończenia wyżej wymienionych studiów;

– posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela 

Osoba niebędąca nauczycielem:

– posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

– posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

WYMAGANIA DODATKOWE:

– spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

– ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

– nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarnąoraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

– nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

– nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

ZAPEWNIAMY:

– umowę o pracę z możliwością stałego zatrudnienia oraz z możliwością uzupełnienia kwalifikacji,

– zdobycie doświadczenia z zakresu organizacji procesu dydaktyczno–wychowawczego placówki: planowania, organizowania i kontroli realizowanych zadań, finansowania i analizy kosztów placówki oraz zarządzania zasobem ludzkim. 

– możliwość doskonalenia zawodowego w zakresie szkoleń, kursów, warsztatów…

– satysfakcjonujące wynagrodzenie,

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Do zadań dyrektora należy w szczególności:

– organizowanie pracy oraz kierowanie bieżącą działalnością OREW;

– organizowanie prac związanych z awansem zawodowym nauczycieli;

–  sprawowanie nadzoru pedagogicznego placówki niepublicznej;

– nadzór nad realizacją  programów realizowanych przez OREW;

– kierowanie pracami Rady Programowej;

– zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom oraz pobytu wychowankom OREW;

– dbanie o atmosferę twórczej współpracy, równości i wzajemnego szacunku pomiędzy nauczycielami i innymi pracownikami, rodzicami i osobami niepełnosprawnymi;

Aplikację zawierającą CV prosimy przesłać do dnia 31 stycznia 2022r.na adres pocztyelektronicznej zk.wolin@psoni.org.pl lub orew.ostromice@psoniwolin.org lub dostarczyć osobiście do placówki w Ostromicach, Przybiernowie lub do siedziby Stowarzyszenia w Wolinie.

Do dokumentów prosimy dołączyć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowychw celu rekrutacji przez PSONI KOŁO W WOLINIE z siedzibą przyul.Mickiewicza14,72-510Wolin.Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przez mnie w CV większego zakresu danych osobowychniż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniempotwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.”

Skip to content