Szanowni Państwo, ruszył program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020.

Kto może skorzystać ze wsparcia?
Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:
* dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności* osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.

W 2020 r. program będzie realizowany w trzech formach:
I. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
* miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnoscią* ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu* innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.
II. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
* ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu* w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnościami wpisaną do rejestru właściwego wojewody* innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.
III. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Ile godzin opieki wytchnieniowej przysługuje opiekunom?
W tegorocznej edycji jest to:
* 240 godzin opieki świadczonej w ramach pobytu dziennego,* 14 dni opieki świadczonej w ramach pobytu całodobowego* 40 godzin opieki świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Gmina Przybiernów kwalifikuje do przyznania usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020.

Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody w terminie do 3 kwietnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

W sytuacji nagłej, losowej czy interwencyjnej usługa opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Karty zgłoszenia – dokument powinien zostać jednak uzupełniony w ciągu 3 dni.

Kartę zgłoszenia i inne informacje znajdą Państwo pod linkiem:

Karta zgłoszeniowa – plik do pobrania

Skip to content