„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

PSONI Koło w Wolinie

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Wolinie

jest realizatorem umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego

„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Grant przeznaczony jest na pokrycie

kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania

dla :

  • Warsztatu Terapii Zajęciowej,
  • placówki realizującej umowy z PFRON na zadania zlecane w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Skip to content