PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO „COVID-19″

Podstawa prawna:

 1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 nr 6 poz. 69 z późniejszymi zmianami)
 3. USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późniejszymi zmianami)
 4. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15.05.2020r.dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 poz. 59 oraz 2020 poz. 322, 374 i 567)

Cel procedury:

 1. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w placówce OREW w Przybiernowie – zasady postępowania w zakresie funkcjonowania w placówce, transportu i żywienia.
 2. Określenie obowiązków i zadań personelu placówki OREW w Przybiernowie w przypadku wystąpienia zachorowania na chorobę zakaźną lub jego podejrzenia.

Zakres stosowania procedury:

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników merytorycznych i obsługowych ośrodka, pracowników administracji, wychowanków a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków oraz przedstawicieli Zarządu Koła PSONI w Wolinie,

– pracownicy ci wykonują pracę zdalną w dotychczasowej formie zgodnie z uchwałą nr 7/2020 Zarządu Koła PSONI w Wolinie

 • W salach nie dopuszcza się dostępności dla dzieci przedmiotów, których nie można zdezynfekować (np. pluszaki, książki, lalki i zabawki materiałowe),
 • Rezygnuje się z dostępności dla dzieci basenów kulkowych, z uwagi na trudność zdezynfekowania ich po każdym dziecku,
 • Zakazuje się dzieciom przynoszenie z domu przedmiotów, zabawek, pomocy, które są zbędnymi podczas realizacji zajęć w placówce,
 • Pozostałe pomoce należy na bieżąco zdezynfekować,
 • Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę,
 • Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.
 • Na zajęcia indywidualne dzieci są prowadzone w odstępach czasowych tak, aby się nie mijały,
 • Specjalista w gabinecie po każdym dziecku dezynfekuje używane przez niego pomoce,
 • Zaleca się korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu – zabrania się korzystania z piaskownicy, a z placu zabaw można korzystać wyłącznie po jego zdezynfekowaniu. Dezynfekcja placu zabaw należy do konserwatora.
 • Zawiesza się zajęcia kulinarne i wszelkie terapie związane ze smakowaniem, żuciem i gryzieniem (wyjątkiem są posiłki),
 •  Zabrania się wychodzenia poza teren obiektu, wyjątkiem są zajęcia z hipoterapii przy zachowaniu pojedynczego prowadzenia dzieci. Hipoterapeuta pracuje z dzieckiem w maseczce, pomoce do pracy musza być zdezynfekowane.
 • Nakazuje się każdej osobie wchodzącej dezynfekcję rąk przy wejściu (środek z instrukcją przy drzwiach)
 • Dzieci WWR odbierane są od rodziców w wejściu po zmierzeniu temperatury, rodzic oczekuje na dziecko na zewnątrz budynku,
 • Po wejściu wszystkich drzwi główne są zamykane, dla osób postronnych,
 • Dopuszcza się spotkania członków zespołu z rodzicem w umówionym terminie. Rodzic zobowiązany jest zdezynfekować ręce, ubrać maseczkę, zgodzić się na pomiar temperatury. Rodzic otrzymuje do wypełnienia odpowiednie oświadczenie (zgoda na pomiar temperatury, stwierdzenie, że jest zdrowy i nie przebywa w kwarantannie, nie miał w ostatnim czasie kontaktu z osobą chorą),
 • Zawiesza się komunikację z rodzicem poprzez zeszyt korespondencji, komunikacja wyłącznie w formie jak podczas zdalnej nauki (sms, e-mail, komunikator internetowy)
 • Na terenie placówki mogą przebywać wyłącznie podopieczni placówki, podopieczni i pracownicy OREW Przybiernów uczestniczący w zajęciach hipoterapii, pracownicy placówki, pracownicy Działu Księgowości Koła PSONI w Wolinie oraz przedstawiciele Zarządu Koła w Wolinie a także pojedynczy rodzice uprzednio umówieni na konsultacje z nauczycielem, [1]
 • Nakazuje się nienoszenie biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,
 • Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć,
 • Rezygnuje się z ręczników materiałowych, zabezpiecza się łazienki w suszarki elektryczne a każdą grupę w ręczniki papierowe,
 • Personel na potrzeby i w razie konieczności zostaje zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice oraz fartuchy jednorazowe.
 • W miarę potrzeby dezynfekuje się pomieszczenia, szczególnie toalety, ciągi komunikacyjne, poręcze, klamki, włączniki, przyciski – dezynfekcja jest monitorowana (karta dnia),
 • Dezynfekcja przeprowadzana jest ściśle z zaleceniem producenta, żeby nie narazić przebywających na wdychanie oparów,
 • Na każdym piętrze w łazienkach zapewnienie zamykanych i opisanych, wyłożonych workiem foliowym koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.
 • Obowiązkowa zmiana obuwia dla wszystkich wchodzących,
 • W salach i gabinetach dezynfekcji w ciągu dnia dokonuje nauczyciel lub specjalista pracujący w danej Sali, toalety, jadalnia, szatnia – opiekunowie dziecięcy, toalety i ciągi komunikacyjne – pracownik gospodarczy, plac zabaw, auto – kierowca konserwator,
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje używania zabezpieczeń jednorazowych,
 • Wprowadza się używanie lampy UV do dezynfekcji pomieszczeń . zaleca się dezynfekowanie pomieszczenia lampą przynajmniej raz dziennie.
 • Przy wejściu do budynku funkcjonuje mata nasączona płynem dezynfekującym,
 • Przy wejściu do budynku funkcjonuje stolik z zestawem dezynfekującym każdego wchodzącego
 • Rezygnuje się z cateringu w placówce, dzieci przynoszą własne posiłki przygotowane wg uznania rodziców,
 • W placówce spożywanie posiłków odbywa się z użyciem naczyń jednorazowych, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się użycie naczynia wielorazowego,
 • Naczynia wielorazowe muszą być myte wyłącznie w zmywarko-wyparzarce w temperaturze powyżej 60°C
 • Picie wody z dystrybutorów wyłącznie pod okiem opiekuna, zakazuje się samodzielnego używania tego rodzaju sprzętu,
 • Zaleca się korzystanie z posiłków w salach przebywania wychowanków,
 • Zaleca się dezynfekowanie blatów, poręczy krzeseł po każdym spożyciu posiłku,
 • Czystość i dezynfekcja pomieszczenia kuchennego jest obowiązkiem pracownika gospodarczego,
 • Pracownik ten utrzymuje wysoką higienę osobistą, jest zaopatrzony w odzież ochronną, środki ochrony typu rękawiczki jednorazowe, maseczka, przyłbica,
 • Stosuje się całkowity zakaz wchodzenia do pomieszczenia kuchennego osobom innym niż osoba wyznaczona,
 • Pracownicy mają dostęp do pomieszczenia socjalnego – zaleca się korzystania z pomieszczenia pojedynczo,
 • Zaleca się mierzenie temperatury przed wsiadaniem dziecka do transportu placówkowego. Temperatura 37,5°C i powyżej nakazuje opiekunowi niezabieranie dziecka,
 • W przypadku transportu zewnętrznego pomiar temperatury następuje przy dowiezieniu dziecka do placówki. W przypadku odnotowania temperatury 37,5°C i powyżej rodzic jest telefonicznie zawiadamiany o konieczności odebrania dziecka z placówki. Dziecko do czasu odbioru przez rodzica trafia do Sali-izolatki( sala nr 7)
 • W busie 20-osobowym można jednorazowo zabrać 14 osób (przy transporcie wózka 12 osób) z opiekunem i kierowcą, w busie 9-osobowym można jednorazowo zabrać 6 osób, sporadycznie w drodze wyjątku 7 z kierowcą i opiekunem,
 • Dla bezpieczeństwa dzieci i pracowników opiekun w busie sprawuje kontaktową opiekę w maseczce lub przyłbicy,
 • Nie zabiera się transportem Stowarzyszenia rodziców, opiekunów prawnych i innych osób z zewnątrz. W busie mają prawo przebywać wyłącznie kierowca, opiekun i wychowankowie,
 • Bus jest dezynfekowany przed każdym transportem dzieci – obowiązek dezynfekcji spoczywa na kierowcy.

II. OKREŚLENIE OBOWIĄZKÓW I ZADAŃ PERSONELU PLACÓWKI OREW W PRZYBIERNOWIE W

PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZACHOROWANIA NA CHOROBĘ ZAKAŹNĄ LUB JEGO PODEJRZENIA.

1. KRYTERIA KWALIFIKACJI DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA:

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:

 1. kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: gorączka, kaszel, duszność

 • kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa;
 • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
 • pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.

2. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA -ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI: 1) Rodzice(opiekunowie prawni):

• podejmują wszelkie decyzje związane z leczeniem dziecka,

I. ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ KORONAWIRUSA W PLACÓWCE OREW W

PRZYBIERNOWIE – ZASADY POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA W PLACÓWCE,

TRANSPORTU I ŻYWIENIA

 1. Organizacja opieki w podmiocie:
 2. Jedna grupa powinna być w jednej stałej sali – wskazane jest aby nie zmieniać w grupie nauczyciela ani opiekuna,
 3. Grupa wraz z dorosłymi może liczyć do 4 osób – przestrzeń sal nie dopuszcza większej ilości osób, zachowuje się 4mI. 2 przestrzeni na osobę,

Ogranicza się kontakty kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia –


[1]      Higiena i dezynfekcja

 1. Zaleca się regularne mycie rąk, szczególnie przed jedzeniem i po posiłku, po przyjściu ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,
 • rodzic opiekun prawny zobowiązany jest przyprowadzać zdrowe dziecko do placówki i informować o chorobach. Po przebytej chorobie poświadczyć możliwość uczestnictwa w zajęciach odpowiednim zaświadczeniem,
 • bezwzględnie informują dyrektora placówki o odbytej podróży lub przebywaniu w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa,
 • informują dyrektora placówki o wystąpieniu zachorowania u dziecka bądź członków najbliższej rodziny, z którymi dziecko miało kontakt, lub o obowiązku kwarantanny w miejscu zamieszkania dziecka
 • po zaobserwowaniu objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie, telefonicznie powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno-epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/) lub powinni zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/byles-w-chinach-i-zle-sie-czujesz-sprawdz-co-robic
 • po uzyskaniu informacji z placówki o podejrzeniu zachorowania u dziecka stwierdzonego na podstawie symptomów (kaszel, gorączka, duszności), rodzice są zobowiązani odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z placówki oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.
 • są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć informujących o chorobie i jej zapobiegania w sposób adekwatny dla wieku rozwojowego dziecka,
 • są zobowiązani do przestrzegania zaostrzonego reżimu sanitarnego (pierwsza część procedury) i dopilnowywania w tym zakresie dzieci,
 • informują o podejrzeniu zachorowania występującego u dziecka dyrektora placówki oraz rodziców dziecka.
 • są zobowiązani do powiadomienia dyrektora placówki o obowiązkowej kwarantannie lub o stwierdzonym zachorowaniu na C0VID-19 u nich lub u członków najbliższej rodziny z którymi pracownik miał kontakt, oraz do poddania się wskazaniom lekarza i służb sanitarnych, w tym izolacji od osób zdrowych,
 • dostosowują się do procedur i zasad zaostrzonego reżimu higienicznego wprowadzonego w OREW w Przybiernowie,

• po zaobserwowaniu objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie, telefonicznie powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji sanitarno- epidemiologicznych znajduje się tutaj: https://gis.gov.pl/mapa/) lub powinni zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego (listę oddziałów zakaźnych można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/bvles-w-chinach-i-zle-sie-czuiesz-sprawdz-co-robic

• osoby pracujące bezpośrednio z podopiecznymi mają mieć estetyczne ,krótkie paznokcie

 • powiadamia rodziców dziecka, u którego stwierdzono niepokojące objawy choroby o wystąpieniu podejrzenia zachorowania, zobowiązuje rodziców do przebadania dziecka i powiadomienia dyrektora o wynikach badania,
 • po potwierdzeniu przez rodzica zachorowania na COV!D-19, powiadomić odpowiednie organy o wystąpieniu zachorowania, zamyka placówkę i przeprowadza dezynfekcję wszystkich pomieszczeń,
 • umieszcza w widocznym miejscu plakaty z informacjami na temat koronawirusa,
 • dba o zaopatrzenie placówki w odpowiednie środki higieniczne,
 • pilnuje przestrzegania niniejszej procedury przez wszystkich uczestników postępowania.
 • O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu zawiadamia organ prowadzący a także stacje sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

Postępowanie w razie podejrzenia zarażenia COVID-19 – opis działań:

 1. Nauczyciel lub inny pracownik placówki, który zauważył oznaki choroby u dziecka:
 2. niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy w Sali nr 7 (izolatka )
 3. niezwłocznie powiadamia dyrektora

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela z najbliższej sali.

 • Dyrektor placówki lub nauczyciel pod opieką, którego przebywało dziecko powiadamia rodziców wychowanka.
 • Rodzice są zobowiązaniu odebrać dziecko w ciągu 1 godziny od telefonu z placówki oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.
 • W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).
 • Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 • Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).
 • Stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

WAŻNE TELEFONY:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: tel. 91 418 31 95 Całodobowa infolinia NFZ: 800 190 590

CON/ID-19 całodobowy numer alarmowy: 668 303 583, 694 493 754

 • Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, dyrektor ma prawo wydelegować do domu pracownika, u którego podejrzewa lub ma objawy złego samopoczucia,
 • W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie,
 • Wszyscy wchodzący do budynku poddają się mierzeniu temperatury,
 • Wyznacza się pomieszczenie – izolatkę (sala nr 10). Pomieszczenie wyposaża się w zmywalne miejsce do leżenia (materac, leżak) oraz środek do dezynfekcji,
 • Wprowadza się dyżury do pomiaru temperatury wychowankom,
 • Do pomiaru temperatury wychowankowi niezbędna jest zgoda rodzica. W przypadku niewyrażenia zgody należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Promuje się zasady higieny i umożliwia ich realizację poprzez:

– wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad: a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja), b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), – uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: a. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, c. po usunięciu środków ochrony osobistej,

 • Należy informować dzieci i młodzież, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, oraz kadrę o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywać wskazówki Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie,
 • W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć należy niezwłoczne podjąć kroki mające na celu odizolowanie w odrębnym pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w placówce. Następnie należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną,
 • Instruuje się pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa,
 • Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki,
 • Procedurę zatwierdza organ prowadzący Zarząd Koła PSONI w Wolinie Uchwałą nr 10/2020 z dnia 15.05.2020r.
 • Procedurę Zarządzeniem nr 6 z dnia 18.05.2020r podaje do wiadomości Dyrektor placówki

OREW w Przybiernowie w sposób obowiązujący w placówce .

Skip to content