PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PLACÓWCE OD 1 września 2020r. „COVID-19”

Podstawa prawna:

 1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 poz. 1166  z późniejszymi zmianami Dz.U. z 2020 poz. 1386)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.493, ostatnia zmiana Dz.U.  2020 poz. 1394)
 4. USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późniejszymi zmianami)
 5. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Zakres stosowania procedury:

                Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników merytorycznych i obsługowych ośrodka, pracowników administracji, wychowanków a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków.

 1. Organizacja zajęć w placówce
 2. Do placówki może uczęszczać wychowanek/dziecko bez objawów chorobowych jakichkolwiek, w szczególności sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji .
 3. Uczeń może być przyprowadzany do placówki lub z niej odbierany przez jednego rodzica(opiekuna) bez objawów chorobowych. Ponadto rodzic(opiekun zobowiązany jest do zastosowania środków ochrony: osłona ust i nosa, osłona poprzez rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Rodzic(opiekun) oczekujący na dziecko w placówce przebywa wyłącznie w wyznaczonym miejscu, nie przemieszcza się po budynku, w przypadku potrzeby konsultacji ze specjalistą zachowuje odstęp 1,5 m
 4. Komunikację rodziców z wychowawcami zapewnia się poprzez zeszyt korespondencji lub wykorzystanie technik komunikacji na odległość
 5. Placówka posiada termometr bezdotykowy. Temperatura może być zmierzona dziecku w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych. Rodzic(opiekun) wyraża zgodę na pomiar temperatury (załącznik nr 1 do procedury).
 6. W przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych należy odizolować wychowanka w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, niezwłocznie powiadomić rodzica o konieczności odebrania dziecka z placówki (rekomendowany własny środek transportu)
 7. Poszczególne grupy przebywają w jednej wyznaczonej sali – wskazane jest aby nie zmieniać w grupie nauczyciela ani opiekuna,
 8. Ogranicza się kontakty  kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.
 9. W salach nie dopuszcza się dostępności dla dzieci przedmiotów, których nie można zdezynfekować (np. pluszaki, książki, lalki i zabawki materiałowe),
 10. Rezygnuje się z dostępności dla dzieci basenów kulkowych, z uwagi na trudność zdezynfekowania ich po każdym dziecku,
 11. Zakazuje się dzieciom przynoszenie z domu przedmiotów, zabawek, pomocy, które są zbędnymi podczas realizacji zajęć w placówce, wyjątkowo zezwala się jeden raz w tygodniu na własne zabawki pod warunkiem niewymieniania się nimi z innymi dziećmi.
 12. Pomoce należy na bieżąco zdezynfekować,
 13. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, za wietrzenie sal odpowiadają nauczyciele i opiekunowie, za wietrzenie korytarzy pracownicy gospodarczy.
 14. Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.
 15. Na zajęcia indywidualne dzieci są prowadzone w odstępach czasowych tak, aby się nie mijały,
 16. Specjalista w gabinecie po każdym dziecku dezynfekuje używane przez niego pomoce,
 17. Zaleca się korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu – zabrania się korzystania z piaskownicy, a placu zabaw można korzystać wyłącznie po jego zdezynfekowaniu. Dezynfekcja placu zabaw należy do konserwatora po każdym użytkowaniu przez dzieci.
 18. Prowadzi się zajęcia kulinarne i wszelkie terapie związane ze smakowaniem, żuciem i gryzieniem, pod warunkiem zabezpieczenia dzieci i pracowników w maseczki oraz rękawiczki ochronne. W przypadku dzięki, których nie można zabezpieczyć higienicznie należy dopilnować aby dzieci spożywały przygotowane wyłącznie przez siebie potrawy.
 19. Poza teren obiektu można wychodzić wyłącznie w swojej grupie, zabrania się łączenia grup. Z zajęć z hipoterapii można korzystać przy zachowaniu pojedynczego prowadzenia dzieci. Hipoterapeuta pracuje z dzieckiem w maseczce, pomoce do pracy musza być zdezynfekowane.
 20. Nakazuje się każdej osobie wchodzącej (pracownicy, uczniowie) dezynfekcję rąk przy wejściu (środek z instrukcją przy drzwiach)
 21. Do budynku drzwiami głównymi wchodzą wyłącznie dzieci samodzielnie lub z rodzicem oraz pracownicy. Po wejściu wszystkich drzwi główne są zamykane, dla osób postronnych, np. listonosz otwarte są drzwi boczne. Osoby postronne zobowiązane są do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji lub osłony dłoni.
 22. Dopuszcza się spotkania członków zespołu terapeutycznego z rodzicami w umówionym terminie. Rodzice zobowiązani są zdezynfekować ręce, ubrać maseczkę, zgodzić się na pomiar temperatury. Rodzice otrzymują do wypełnienia odpowiednie oświadczenie (zgoda na pomiar temperatury oraz stwierdzenie, że są zdrowi – załącznik nr 2 do procedury)
 23. Wychowankowie podczas zajęć otrzymują pomoce oraz przybory, którymi nie mogą się wymieniać. Przybory i pomoce po zajęciach są dezynfekowane.
 24. W sali rehabilitacyjnej użyty sprzęt oraz podłoga myte są płynem dezynfekcyjnym.
 25. W szatni każdy wychowanek ma swoją zamkniętą szafkę.
 1. Higiena i dezynfekcja
 2. Zaleca się regularne mycie rąk, szczególnie przed jedzeniem i po posiłku, po przyjściu ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,
 3. Zaleca się nienoszenie biżuterii w jednostce systemu oświaty, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,
 4. Rezygnuje się z ręczników materiałowych, zabezpiecza się łazienki oraz każdą grupę w jednorazowe ręczniki papierowe.
 5. Personel na potrzeby i w razie konieczności zostaje zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice oraz fartuchy jednorazowe.
 6. W miarę potrzeby dezynfekuje się pomieszczenia, szczególnie toalety, ciągi komunikacyjne, poręcze, klamki, włączniki, przyciski – dezynfekcja jest monitorowana (załącznik nr 3 do procedury),
 7. Dezynfekcja przeprowadzana jest ściśle z zaleceniem producenta, żeby nie narazić przebywających na wdychanie oparów,
 8. Na każdym piętrze w łazienkach umieszcza się zamykane i opisane, wyłożone workiem foliowym koszena zużyte środki ochrony indywidualnej.
 9. W salach i gabinetach dezynfekcji w ciągu dnia dokonuje nauczyciel lub specjalista pracujący w danej sali,  jadalnia, szatnia – opiekunowie dziecięcy, toalety oraz ciągi komunikacyjne – pracownik gospodarczy, plac zabaw, auto – kierowca konserwator.
 10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje używania zabezpieczeń jednorazowych,
 11. Wprowadza się używanie lampy UV do dezynfekcji pomieszczeń . Zaleca się dezynfekowanie pomieszczenia lampą wirusobójczą przynajmniej raz na tydzień oraz po każdym podejrzeniu dziecka lub pracownika o stan chorobowy  (dezynfekcję należy odnotować w karcie monitoringu)
 12. Promuje się zasady higieny i umożliwia ich realizację poprzez:

− wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad:

a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),

b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),

− uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:

a. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, 

b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

c. po usunięciu środków ochrony osobistej,

 • Żywienie:
 1. W placówce wychowankowie spożywają posiłki w sali, w której przebywają z grup z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłków.
 2. W placówce spożywanie posiłków odbywa się z użyciem naczyń wielorazowych.
 3. Naczynia wielorazowe myte są wyłącznie w zmywarko-wyparzarce w temperaturze powyżej 60oC
 4. Picie wody z dystrybutorów wyłącznie pod okiem opiekuna, zakazuje się samodzielnego używania tego rodzaju sprzętu, zbiornik z wodą ustawia się w pomieszczeniu kuchennym.
 5. Zaleca się dezynfekowanie blatów, poręczy krzeseł po każdym spożyciu posiłku,
 6. Czystość i dezynfekcja pomieszczenia kuchennego jest obowiązkiem pracownika gospodarczego,
 7. Pracownik ten utrzymuje wysoką higienę osobistą, jest zaopatrzony w odzież ochronną, środki ochrony typu rękawiczki jednorazowe, maseczka, przyłbica,
 8. Stosuje się całkowity zakaz wchodzenia do pomieszczenia kuchennego osobom innym niż osoba wyznaczona,
 9. Pracownicy mają dostęp do pomieszczenia socjalnego.
 • Transport:
 • W transporcie stosuje się zasadę 100% miejsc siedzących
 • Dla bezpieczeństwa dzieci i pracowników opiekun w busie sprawuje kontaktową opiekę w maseczce lub przyłbicy,
 • Nie zabiera się busemplacówkowym rodziców, opiekunów prawnych i innych osób z zewnątrz. W busie mają prawo przebywać wyłącznie kierowca, opiekun i wychowankowie z placówek OREW i WTZ,
 • Bus jest dezynfekowany przed każdym transportem dzieci – obowiązek dezynfekcji spoczywa na kierowcy. Co najmniej jeden raz na tydzień dezynfekuje się busy lampą wirusobójczą. Dezynfekcja pojazdów jest każdorazowo odnotowana w karcie monitoringu.
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników placówki:
 • Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, dyrektor ma prawo wydelegować do domu pracownika, u którego podejrzewa lub ma objawy złego samopoczucia,
 • W możliwości ogranicza się zaangażowanie  w zadania placówki pracowników powyżej 60 roku życia w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.
 • Pracownicy placówki, u których wystąpiły niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu, aby uzyskać teleporadę. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zakażenia dróg oddechowych u pracownika będącego na stanowisku pracy należy go odizolować w pomieszczeniu do tego wyznaczonym (sala nr 2 wyposażona w zmywalne miejsce do leżenia (materac, leżak) oraz środek do dezynfekcji). Pracownik winien natychmiastowo zadzwonić do lekarza rodzinnego celem uzyskania teleporady.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Należy zastosować się do zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy stosować się do zaleceń  Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka placówki:

1) Nauczyciel lub inny pracownik placówki, który zauważył oznaki choroby u dziecka:

a) niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy w Sali nr 2

b) niezwłocznie powiadamia dyrektora

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela z najbliższej sali.

2) Dyrektor placówki lub nauczyciel pod opieką, którego przebywało dziecko powiadamia rodziców wychowanka.

3) Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko możliwie najszybciej od odebrania telefonu z placówki oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.

4) O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor placówki zawiadamia organ prowadzący  a także stacje sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

5) Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał wychowanek, przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). 

WAŻNE TELEFONY:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: 91 38 20 144

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (telefony dyżurne całodobowe): 666 035 666, 602 430 042

Całodobowa infolinia NFZ: 800 190 590

COVID-19 całodobowy numer alarmowy: 668 303 583, 694 493 754

Postanowienia końcowe:

1.   Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki,

2.   Procedurę wprowadza się zarządzeniem nr …… z dnia…….. po uprzednim zatwierdzeniu przez organ prowadzący Zarząd Koła PSONI w Wolinie

Skip to content