Procedury postępowania w placówce związane z epidemią COVID-19

Załącznik do Zarządzenia

Dyrektora OREW w Ostromicach

nr … z dnia 01.09.2021r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PLACÓWCE

OD 1 września 2021r.

„COVID-19”

Podstawa prawna:

 1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1604)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji I Nauki z dnia 28 maja 2021 r.w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. poz. 982 i 1519)
 4. USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późniejszymi zmianami)
 5. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny od 1 września 2021 r.

Zakres stosowania procedury:

               Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników merytorycznych i obsługowych ośrodka, pracowników administracji, wychowanków a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków.

Ogólne zasady:

Szczepienie – rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach                                                                                                                 wiekowych.

Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans –            minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena –             częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka –         w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie –       przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

 1. Organizacja zajęć w placówce
 2. Do placówki może uczęszczać wychowanek/dziecko bez objawów chorobowych jakichkolwiek, w szczególności sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji .
 3. Uczeń może być przyprowadzany do placówki lub z niej odbierany przez jednego rodzica(opiekuna) bez objawów chorobowych. Ponadto rodzic/opiekun zobowiązany jest do zastosowania środków ochrony: osłona ust i nosa, osłona poprzez rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Rodzic(opiekun) oczekujący na dziecko w placówce przebywa wyłącznie w wyznaczonym miejscu, nie przemieszcza się po budynku, w przypadku potrzeby konsultacji ze specjalistą zachowuje odstęp 1,5 m
 4. Komunikację rodziców z wychowawcami zapewnia się poprzez zeszyt korespondencji lub wykorzystanie technik komunikacji na odległość.
 5. Placówka posiada termometr bezdotykowy. Temperatura może być zmierzona dziecku w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów chorobowych. Rodzic(opiekun) wyraża zgodę na pomiar temperatury (załącznik nr 1 do procedury).
 6. W przypadku zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych należy odizolować wychowanka w odrębnym pomieszczeniu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, niezwłocznie powiadomić rodzica o konieczności odebrania dziecka z placówki (rekomendowany własny środek transportu)
 7. Poszczególne grupy przebywają w jednej wyznaczonej sali – wskazane jest aby nie zmieniać w grupie nauczyciela ani opiekuna,
 8. Ogranicza się kontakty  kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.
 9. W salach nie dopuszcza się dostępności dla dzieci przedmiotów, których nie można zdezynfekować (np. pluszaki, książki, lalki i zabawki materiałowe),
 10. Rekomenduje się korzystanie z basenów kulkowych wyłącznie w razie potrzeby, z uwagi na trudność zdezynfekowania ich po każdym dziecku,
 11. Zakazuje się dzieciom przynoszenie z domu przedmiotów, zabawek, pomocy, które są zbędnymi podczas realizacji zajęć w placówce, wyjątkowo zezwala się jeden raz w tygodniu na własne zabawki pod warunkiem niewymieniania się nimi z innymi dziećmi.
 12. Pomoce należy na bieżąco zdezynfekować,
 13. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, za wietrzenie sal odpowiadają nauczyciele i opiekunowie/pomoc nauczyciela, za wietrzenie korytarzy pracownicy gospodarczy.
 14. Należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.
 15. Na zajęcia indywidualne dzieci są prowadzone tak, abyspecjalista w gabinecie po każdym dziecku miał czas na zdezynfekowanie używanych przez niego pomocy.
 16. Zaleca się korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu – zabrania się korzystania z piaskownicy.
 1. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 2. Prowadzi się zajęcia kulinarne i wszelkie terapie związane ze smakowaniem, żuciem i gryzieniem, pod warunkiem zabezpieczenia dzieci i pracowników w maseczki oraz rękawiczki ochronne. W przypadku dzieci, których nie można zabezpieczyć higienicznie należy dopilnować, aby dzieci pracowały w zakresie własnych artykułów i spożywały przygotowane wyłącznie przez siebie potrawy.
 3. Z zajęć z hipoterapii można korzystać przy zachowaniu pojedynczego prowadzenia dzieci. Hipoterapeuta pracuje z dzieckiem w maseczce, pomoce do pracy musza być zdezynfekowane.
 4. Nakazuje się każdej osobie wchodzącej (pracownicy, uczniowie, rodzice) dezynfekcję rąk przy wejściu (środek z instrukcją przy drzwiach)
 5. Do budynku drzwiami głównymi wchodzą wyłącznie dzieci samodzielnie lub z rodzicem oraz pracownicy. Rodzic zobowiązany jest do noszenia maseczki. Po wejściu wszystkich drzwi główne są zamykane, dla osób postronnych. Osoby postronne zobowiązane są do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji lub osłony dłoni oraz wpisania w zeszyt imienia i nazwiska oraz numeru kontaktowego. Osobom postronnym mierzona jest temperatura. Wzór tabeli w zeszycie wejść – załącznik nr 2 do procedury.
 6. Dopuszcza się spotkania członków zespołu terapeutycznego z rodzicami w umówionym terminie. Rodzice zobowiązani są zdezynfekować ręce, ubrać maseczkę, zgodzić się na pomiar temperatury. Dane rodziców, temperatura oraz telefon kontaktowy wpisywane są w zeszyt.
 7. Wychowankowie podczas zajęć otrzymują pomoce oraz przybory, którymi nie mogą się wymieniać. Przybory i pomoce po zajęciach są dezynfekowane.
 8. W sali rehabilitacyjnej użyty sprzęt oraz podłoga myte są płynem dezynfekcyjnym.
 9. W szatni każdy wychowanek ma swoją zamkniętą szafkę.
 1. Higiena i dezynfekcja
 2. Bezwzględnie zobowiązuje się wszystkich do regularnego mycia rąk, szczególnie przed jedzeniem i po posiłku, po przyjściu ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,
 3. Zaleca się nienoszenie biżuterii w jednostce systemu oświaty, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,
 4. Rezygnuje się z ręczników materiałowych, zabezpiecza się łazienki oraz każdą grupę w jednorazowe ręczniki papierowe.
 5. Personel na potrzeby i w razie konieczności zostaje zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej – rękawiczki jednorazowe, maseczki, przyłbice oraz fartuchy jednorazowe.
 6. W miarę potrzeby dezynfekuje się pomieszczenia, szczególnie toalety, ciągi komunikacyjne, poręcze, klamki, włączniki, przyciski – dezynfekcja jest monitorowana (załącznik nr 3 do procedury),
 7. Dezynfekcja przeprowadzana jest ściśle z zaleceniem producenta, żeby nie narazić przebywających na wdychanie oparów,
 8. Na każdym piętrze w łazienkach umieszcza się zamykane i opisane, wyłożone workiem foliowym koszena zużyte środki ochrony indywidualnej.
 9. W salach i gabinetach dezynfekcji w ciągu dnia dokonuje nauczyciel lub specjalista pracujący w danej Sali lub pomoc nauczyciela,  jadalnia, szatnia, toalety oraz ciągi komunikacyjne – pracownik gospodarczy, auto – kierowca.
 10. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywiesza się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, prawidłowej dezynfekcji rąk oraz instrukcje używania zabezpieczeń jednorazowych,
 11. Wprowadza się używanie lampy UV lub ozonatora do dezynfekcji pomieszczeń . Zaleca się dezynfekowanie pomieszczenia lampą wirusobójczą lub ozonatorem przynajmniej raz na tydzień oraz po każdym podejrzeniu dziecka lub pracownika o stan chorobowy  (dezynfekcję należy odnotować w karcie monitoringu).
 12. Promuje się zasady higieny i umożliwia ich realizację poprzez:

− wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad:

a. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),

b. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),

− uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:

a. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą, 

b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,

c. po usunięciu środków ochrony osobistej,

 • Żywienie:
 1. W placówce wychowankowie spożywają posiłki w sali, w której przebywają z grupą z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożywania posiłków.
 2. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw
 3. W placówce spożywanie posiłków odbywa się z użyciem naczyń wielorazowych.
 4. Naczynia wielorazowe myte są wyłącznie w zmywarko-wyparzarce w temperaturze powyżej 60oC
 5. Picie wody z dystrybutorów wyłącznie pod okiem opiekuna, zakazuje się samodzielnego używania tego rodzaju sprzętu, zbiornik z wodą ustawia się w pomieszczeniu kuchennym.
 6. Zaleca się dezynfekowanie blatów, poręczy krzeseł po każdym spożyciu posiłku,
 7. Czystość i dezynfekcja pomieszczenia kuchennego jest obowiązkiem pracownika gospodarczego. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 8. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 9. Pracownik ten utrzymuje wysoką higienę osobistą, jest zaopatrzony w odzież ochronną, środki ochrony typu rękawiczki jednorazowe, maseczka, przyłbica,
 10. Stosuje się całkowity zakaz wchodzenia do pomieszczenia kuchennego osobom innym niż osoba wyznaczona. Wyjątkiem są zajęcia kulinarne, podczas których w ramach edukacji wchodzi nauczyciel ze swoją grupą uczniów. W ciągu dnia pracownicy na własne potrzeby mają dostęp do pomieszczenia socjalnego.
 • Transport:
 • W transporcie stosuje się zasadę 100% miejsc siedzących
 • Dla bezpieczeństwa dzieci i pracowników opiekun w busie sprawuje kontaktową opiekę w maseczce,
 • Nie zabiera się busem placówkowym rodziców, opiekunów prawnych i innych osób z zewnątrz. Wyjątek stanowią rodzice dzieci nowoprzyjętych w okresie adaptacji. W busie mają prawo przebywać wyłącznie kierowca, opiekun i wychowankowie z placówek OREW i WTZ,
 • Bus jest dezynfekowany przed każdym transportem dzieci – obowiązek dezynfekcji spoczywa na kierowcy. Co najmniej jeden raz na tydzień dezynfekuje się busy lampą wirusobójczą lub ozonatorem. Dezynfekcja pojazdów jest każdorazowo odnotowana w karcie monitoringu.
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników placówki:
 • Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe, dyrektor ma prawo wydelegować do domu pracownika, u którego podejrzewa lub ma objawy złego samopoczucia,
 • W miarę możliwości ogranicza się zaangażowanie  w zadania placówki pracowników powyżej 60 roku życia w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia.
 • Pracownicy placówki, u których wystąpiły niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem pierwszego kontaktu, aby uzyskać poradę medyczną. W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.
 • W przypadku wystąpienia niepokojących objawów zakażenia dróg oddechowych u pracownika będącego na stanowisku pracy należy go w trybie natychmiastowym odsunąć od wykonywanych czynności, kierując do domu. Pracownik winien natychmiastowo zadzwonić do lekarza rodzinnego celem uzyskania porady.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Należy zastosować się do zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 • Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 • W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego tj. ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części szkoły, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecić stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Należy na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępne na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujące przepisy prawa
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka placówki:

1) Nauczyciel lub inny pracownik placówki, który zauważył oznaki choroby u dziecka:

a) niezwłocznie odizolowuje dziecko od reszty grupy w Sali nr 2

b) niezwłocznie powiadamia dyrektora

Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia – prosi o nadzór nad swoimi wychowankami nauczyciela z najbliższej sali.

2) Dyrektor placówki lub nauczyciel pod opieką, którego przebywało dziecko powiadamia rodziców wychowanka.

3) Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko  możliwie najszybciej od odebrania telefonu z placówki oraz poinformować placówkę o diagnozie lekarskiej.

4) O każdym zachorowaniu lub jego podejrzeniu dyrektor placówki zawiadamia organ prowadzący  a także stacje sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.

5) Należy ustalić obszar, w którym poruszał się i przebywał wychowanek, przeprowadzić rutynowe sprzątanie oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty). 

WAŻNE TELEFONY:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna: 91 38 20 144

Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (w sprawie koronawirusa): 22 25 00 115

Numery alarmowe: 112 oraz 999

Postanowienia końcowe:

1.  Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada dyrektor placówki,

2.  Procedurę wprowadza się zarządzeniem nr …… z dnia…….. po uprzednim zatwierdzeniu przez organ prowadzący Zarząd Koła PSONI w Wolinie

Skip to content