ZARZĄDZENIE NR 3/2019/2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493) zarządzam co następuje:

 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek potwierdzenia swojej pracy zdalnej. W tej kwestii każdego dnia do godziny 9.00 musi potwierdzić swoją obecność (dostępność) poprzez Messenger grupa „kwarantanna” lub bezpośrednim smsem do dyrektora (506198944). Niepotwierdzenie obecności będzie jednoznaczną podstawą do wpisania dnia urlopu na żądanie.
 2. Każdy nauczyciel ma obowiązek dokumentowania przebiegu swojej pracy począwszy od dnia 16.03.2020r. do odwołania wg załączonego wzoru dokumentu. Dokumentację pracy od dnia 16.03.2020r. do 25.03.2020r. włącznie należy oddać nie później niż dzień po odwołaniu zdalnego nauczania. Dokumentację pracy sporządzoną od dnia 26.03.2020r. do odwołania należy w formie zdjęć lub skanu drogą e-mail dostarczać pod koniec każdego dnia, nie później niż do godziny 22.00. (np. dokumentacja z pracy z 26.03. musi być dostarczona 26.03. do godziny 22.00). Oryginały muszą być dostarczone najpóźniej do 15.04.2020r.
 3. Każdy nauczyciel ma obowiązek być do dyspozycji telefonicznej rodziców w sprawach edukacji i wychowania każdego dnia pracy w godzinach od 9.00 do 15.00.
 4. EDUKACJA ZDALNA:
  4.1. W zakresie frekwencji w dniach od 12.03.2020r. do 25.03.2020 należy w dzienniku obecności zapisać wszystkim wychowankom, których rodzice zdecydowali na pozostawienie dzieci w domach „ob.-pz” (obecny praca zdalna), w przypadku wychowanków będących w placówce „ob.” Od dnia 26.03.2020r. do odwołania należy każdego dnia łączyć się z wychowankami lub ich rodzicami poprzez ustalone formy komunikacji celem potwierdzenia obecności-gotowości do pracy. Po potwierdzeniu obecności zapis (wstępnie na dokumentacji zdalnej) w dzienniku będzie ob.-pz, lub nb. Potwierdzanie obecności dotyczy też dzieci będących w ośrodku w ramach wwr – obecność potwierdza koordynator wwr.
  4.2. W zakresie realizacji podstawy programowej i ipet w okresie od 12.03.2020 do 24.03.2020 na kartach przebiegu swojej pracy należy zamieścić zapisy zgodnie z przekazywanymi treściami wychowankom do pracy w warunkach domowych.
  4.3. W dokumencie przebiegu pracy od dnia 25.03.2020r. do odwołania należy każdego dnia zapisywać przebieg pracy zdalnej: potwierdzenie obecności, zadane treści do pracy, kontakty w sprawach konsultacji treści nauczania w warunkach domowych (z rodzicami i innymi nauczycielami), proponowane formy pracy z internetu (strony edukacyjne, programy telewizyjne, zobrazowane ćwiczenia…), zadania dodatkowe, redagowanie dokumentacji innej.

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy W Ostromicach
4.4. W zakresie realizacji podstawy programowej i IPET wszyscy nauczyciele są zobowiązani przekazywać treści nauczania wychowankom zgodnie z zapisami, których dokonaliście w rocznych planach pracy. Dzieci z WWR muszą mieć realizowane zadania zgodnie z zapisami w opiniach i programach pracy. Nauczyciele zajęć rewalidacyjno- wychowawczych winni w dużej mierze posiłkować się zadaniami obrazowymi, gotowymi wzorcami z internetu.
Wychowawcy przekazują zadania każdego dnia
Nauczyciele specjaliści (rehabilitant logopeda, psycholog): 1 raz w tygodniu indywidualnie każdemu dziecku (dzieci zgodnie z tygodniowym planem zajęć), również w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – 1 raz w tygodniu zgodnie z tygodniowym planem zajęć).
Terapia EEG Biofeedback – zawieszona do odwołania zdalnych zajęć, w ramach godzin zadania będą przekazywane z terapii pedagogicznej zgodnie z tygodniowym planem zajęć Pielęgniarka – dostęp telefoniczny celem poradnictwa medycznego w zakresie epidemii dla rodziców, codziennie w godzinach od 9.00 do 13.00
4.5. WWR – jeśli rodzice są chętni a dzieci mają możliwości psychofizyczne mogą się łączyć z poszczególnymi specjalistami poprzez internet i video-czaty celem bezpośredniej realizacji zajęć. W tej kwestii nauczyciel i rodzic muszą określić czas łączenia oraz przygotować ewentualne pomoce niezbędne podczas pracy. Takie uzgodnienia muszą być odnotowane w dziennym zapisie pracy.

 1. SYSTEM OCENIANIA:
  5.1. Grupy szkolne oraz rewalidacja indywidualna: rodzice powinni odsyłać prace wykonane lub omawiać ich realizację poprzez dostępną formę komunikacji w wyznaczonym przez wychowawcę terminie, nie później niż w obrębie tygodnia. Na podstawie wykonanych prac nauczyciel sporządza notatkę oceniającą i załącza do prowadzonej przez siebie dokumentacji. Prace wykonywane w domu można umieszczać na portalu społecznościowym OREW.
  5.2. Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze: nie ma możliwości dokonania oceny jednak należy w formie dostępnego kontaktu weryfikować, czy zadania są realizowane, czy forma i metoda pracy w zakresie jest o odpowiedniej trudności biorąc pod uwagę, że specjalistą jest rodzic.
  Z chwilą zakończenia okresowych ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty i tym samym powrotu do dotychczasowego funkcjonowania nauczyciele i specjaliści stwarzają warunki do nadrobienia zaległości w realizacji IPET.
Skip to content