ZARZĄDZENIE NR 4/2019/2020 DYREKTORA OREW W OSTROMICACH

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493)
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz informacją 100% rodziców, iż w dniach od 16.03.2020r. do 10.04.2020r. dziecko uczęszczało do placówki OREW w Ostromicach,
Zarządzam, co następuje:

 1. EDUKACJA ZDALNA:
  1.1. W zakresie frekwencji w dniach od 12.03.2020r. do 25.03.2020 należy w dzienniku obecności zapisać wszystkim wychowankom, których rodzice zdecydowali na pozostawienie dzieci w domach „ob.-pz” (obecny praca zdalna), w przypadku wychowanków będących w placówce „ob.”
  1.2. Od dnia 26.03.2020r. do odwołania należy każdego dnia łączyć się z wychowankami lub ich rodzicami poprzez ustalone formy komunikacji celem potwierdzenia obecności- gotowości do pracy. Po potwierdzeniu obecności zapis (wstępnie na dokumentacji zdalnej) w dzienniku będzie ob.-pz, lub nb. Potwierdzanie obecności dotyczy też dzieci będących w ośrodku w ramach wwr – obecność potwierdza koordynator wwr.
  1.3. W zakresie realizacji podstawy programowej i IPET wszyscy nauczyciele są zobowiązani przekazywać treści nauczania wychowankom zgodnie z zapisami, których dokonali w rocznych planach pracy. Dzieci z WWR muszą mieć realizowane zadania zgodnie z zapisami w opiniach i programach pracy. Nauczyciele zajęć rewalidacyjno- wychowawczych winni w dużej mierze posiłkować się zadaniami obrazowymi, gotowymi wzorcami z internetu.
  Wychowawcy przekazują zadania każdego dnia
  Nauczyciele specjaliści (rehabilitant logopeda, psycholog): 1 raz w tygodniu indywidualnie każdemu dziecku (dzieci zgodnie z tygodniowym planem zajęć), również w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – 1 raz w tygodniu zgodnie z tygodniowym planem zajęć).
  Terapia EEG Biofeedback – zawieszona do odwołania zdalnych zajęć, w ramach godzin zadania będą przekazywane z terapii pedagogicznej zgodnie z tygodniowym planem zajęć Pielęgniarka – dostęp telefoniczny celem poradnictwa medycznego w zakresie epidemii dla rodziców, codziennie w godzinach od 9.00 do 13.00
  1.4. WWR – jeśli rodzice są chętni a dzieci mają możliwości psychofizyczne mogą się łączyć z poszczególnymi specjalistami poprzez internet i video-czaty celem bezpośredniej realizacji zajęć. W tej kwestii nauczyciel i rodzic muszą określić czas łączenia oraz przygotować ewentualne pomoce niezbędne podczas pracy. Takie uzgodnienia muszą być odnotowane w dziennym zapisie pracy.
 1. SYSTEM OCENIANIA:
  2.1. Grupy szkolne oraz rewalidacja indywidualna: rodzice powinni odsyłać prace wykonane lub omawiać ich realizację poprzez dostępną formę komunikacji w wyznaczonym przez wychowawcę terminie, nie później niż w obrębie tygodnia. Na podstawie wykonanych prac nauczyciel sporządza notatkę oceniającą i załącza do prowadzonej przez siebie dokumentacji. Prace wykonywane w domu można umieszczać na portalu społecznościowym OREW.
  2.2. Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze: nie ma możliwości dokonania oceny jednak należy w formie dostępnego kontaktu weryfikować, czy zadania są realizowane, czy forma i metoda pracy w zakresie jest o odpowiedniej trudności biorąc pod uwagę, że specjalistą jest rodzic.
  Z chwilą zakończenia okresowych ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty i tym samym powrotu do dotychczasowego funkcjonowania nauczyciele i specjaliści stwarzają warunki do nadrobienia zaległości w realizacji IPET.
Skip to content