ZARZĄDZENIE NR 3/2019/2020r DYREKTORA OREW Przybiernów

Na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493),zarządzam, co następuje:

1. W zakresie frekwencji w dniach od 26.03.2020r. do 10.04.2020 należy w dzienniku obecności zapisać „ob.-pz” (obecny praca zdalna),  wszystkim wychowankom, których rodzice zdecydowali na pozostawienie w domach,związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493).

2.  Od dnia 26.03.2020r. do odwołania należy każdego dnia łączyć się z wychowankami lub ich rodzicami poprzez ustalone formy komunikacji celem potwierdzenia obecności- gotowości do pracy.

3. Każdy nauczyciel ma obowiązek dokumentowania przebiegu swojej pracy począwszy od dnia 26.03.2020r.- do odwołania. Dokumentację pracy sporządzoną od dnia 26.03.2020r. do odwołania należy w formie zdjęć lub skanu dostarczać pod koniec każdego tygodnia.

4.Realizację podstawy programowej i IPET wszyscy nauczyciele są zobowiązani przekazywać treści nauczania wychowankom zgodnie z zapisami, których dokonali w rocznych planach pracy.

5. Po wcześniejszych ustaleniach z rodzicami dzieci uczęszczających na WWR muszą mieć realizowane zadania zgodnie z zapisami w opiniach i programach pracy. Nauczyciele po powrocie przedstawiają sprawozdanie z realizacji swojej pracy.

6. Wychowawcy poszczególnych grup  przekazują zadania  każdego dnia, natomiast nauczyciele specjaliści (rehabilitant, logopeda, psycholog): 1 raz w tygodniu indywidualnie każdemu dziecku (dzieci zgodnie z tygodniowym planem zajęć), Nauczyciele prowadzący  zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych – 1 raz w tygodniu, według  z tygodniowym planem zajęć.Pielęgniarka- dostęp telefoniczny celem poradnictwa medycznego w zakresie epidemii dla rodziców oraz pracowników, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

7. Na podstawie wykonywanych prac dzieci oraz innych form komunikacji (nauczyciel-rodzic), nauczyciel sporządza notatkę oceniającą pod koniec tygodnia i załącza do prowadzonej przez siebie dokumentacji.

Skip to content