Zawiadomienie – Oferta na badanie sprawozdania finansowego

     Komisja Rewizyjna PSONI Koło w Wolinie  zaprasza Biegłych Rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdania finansowe organizacji są prawidłowe, oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Stowarzyszenia.

      Pisemne oferty należy przesłać pocztą tradycyjną  na adres PSONI Koło w Wolinie, ul. Mickiewicza 14, 72 – 510 Wolin lub złożyć osobiście w sekretariacie Spółki w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020″. Bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: zk.wolin@psoni.org.pl

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 25 października 2019 roku do godz. 12.00.

Kontakt Tel. 793942169, kontakt  e-mail :  zk.wolin@psoni.org.pl

Skip to content